دانلود حل المسایل ریاضی هفتم متوسطه

در این قسمت حل تمرین های ریاضی هشتم متوسطه به صورت فصل به فصل قرار داده خواهد شد.

فصل اول :مسئله

حدس و آزمایش ، رسم شکل، روش های نمادین، الگویابی، الگوسازی

فصل دوم : اعداد صحیح

محور اعداد صحیح ، جمع و تفریق اعداد صحیح ، مقایسه اعداد صحیح ،

فصل سوم: جبر و معادله

معرفی عبارت جبری و متغیر، ساده کردن عبارت های جبری، جایگذاری مقادیر در عبارت های جبری، معادله ، جمله N ام

فصل چهارم: هندسه و استدلال

معرفی خط و زاویه و ….

ریاضی هفتم حل المسایل