دانلود حل المسایل ریاضی هشتم متوسطه

در این قسمت حل تمرین های ریاضی هشتم متوسطه به صورت فصل به فصل قرار داده خواهد شد.

فصل اول : اعداد صحیح و گویا

جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد صحیح ، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد گویا

فصل دوم: حساب اعداد طبیعی

اعداد طبیعی ، اعداد اول ، اعداد مرکب، روش غربال

فصل سوم : هندسه و چهار ضلعی ها

خطوط موازی ، خطوط عمود ، چهار ضلعی های، زاویه های داخلی و زاویه های خارجی

فصل چهارم : جبر و معادله

ساده کردن عبارت های جبری، جایگذاری اعداد در عبارت های جبری، تجزیه و فاکتور گیری، معادله

حل المسایل ریاضی هشتم